บุคลากรโรงเรียนการเรือนและบุคลากรด้านอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป)

บุคลากรโรงเรียนการเรือนและบุคลากรด้านอาหาร ศูนย์การศึกษา ตรัง เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) ซึ่งจัดอบรมโดย ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี เชฟจารึก ศรีอรุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในหลักการประกอบอาหารยุโรป ในเมนู ปาเอญ่า จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง