คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรและสาธิตการประกอบอาหาร ในหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 PLUS

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรและสาธิตการประกอบอาหารยุโรป ในหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 PLUS ในเมนู Lasagna French Onion Soup,Crepe Suzette และ Pasta Dough โดยมี บุคลากรโรงเรียนการเรือน และบุคลากรด้านอาหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการอาหารยุโรป ดังกล่าว ซึ่งจัดอบรมโดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องบรรยายและสาธิต อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต