การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารในห้องปฏิบัติการทางอาหาร

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารในห้องปฏิบัติการทางอาหาร
.
จัดทำโดย :
1. นางสาวธนัฎฐา อ่อนน้อม
2. นางสาวอาอีเซาะ แซมา
3. นายพศวีร์ ไทรงาม
4. นายธีรธารณ์ พันธ์คำ
5. นางสาวนัฏจวา ยีหะ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ศูนย์การศึกษา ตรัง
.
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความตระหนักรู้ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจัดการขยะ และมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นนิสัยโดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่สนใจ การสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม และข้อมูลใกล้ตัว