โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดี
กับอาจารย์ ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (180901) ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครั้งที่ 4(39)/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566