โรงเรียนการเรือน

แข่งขัน WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563

ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง  คณบดีโรงเรียนการเรือน แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในกิจกรรม WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563 ได้แก่ นางสาว ณัฐกมลณิกา เกยแก้ว นางสาวชนาธินาถ เกษมพันธ์ นายศุภณัฐ ขันคำหมุด แข่งขันรายการ East Meets West (Team of 3) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Top Score  นายพิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว แข่งขันรายการ Asia Modern Cuisine ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  นายอัครพล กำโชคพานิช แข่งขันรายการ Asia Modern Cuisine ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นายโชติวิทย์ ประนมพนธ์ แข่งขันรายการ Fruit and Vegetable Carving ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  […]

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย

      ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมด้วย อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธาน และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิไล วังสาดทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา โทผล ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล อาจารย์ลฏาภา พูลโพธิ์ทอง อาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง และนางสาวฐาริตา พูลพ่วง เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหารายวิชาครอบคลุม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งชี้แนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผู้เรียนและความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการอบรมบรรยายในหัวข้อ “ปูพื้นฐานสู่งานครัวนานาชาติ”

โรงเรียนการเรือนได้ร่วมมือกับบริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด จัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ   “ปูพื้นฐานสู่งานครัวนานาชาติ”  โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Juan Pablo Silva (Executive Chef จาก The Ritz Carlton Dallas, USA) เป็นวิทยากรผู้บรรยายความรู้ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบและการบริการ โรงเรียนการเรือน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย” และเตรียมความพร้อมหลักสูตรรองรับการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก แก่คณะกรรมการดำเนินงานฯ ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.-15.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกองประชาสัมพันธ์ มสด.

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกองประชาสัมพันธ์ มสด. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่จะเปิดรับในการปีการศึกษา 2563 การออกบูธในครั้งนี้ได้แนะนำสาขาวิชาต่างๆที่น้องๆ สนใจศึกษาต่อ รวมทั้งมีศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มาร่วมประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมอาหารระยะสั้นและระยะยาว พร้อมแจกคุกกี้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนการเรือน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” ประจำ   ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Sievert Larsson ประธานมูลนิธิ และคณะจากมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 80 ทุน สำหรับทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา”เป็นทุนการศึกษาทางด้านศิลปะการครัว Culinary Arts เพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณเอมอร ปทุมมา ผู้มีความชำนาญใน        การประกอบและจัดตกแต่งอาหารไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้อง Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

กิจกรรมงานทำบุญขึ้นปีใหม่สดใส ศูนย์วิทยาศาสตร์ รวมใจเป็นหนึ่ง ประจำปี 2563

โรงเรียนการเรือนร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์  ร่วมจัดงานกิจกรรมทำบุญศูนย์วิทยาศาสตร์  Farm Fresh Fun New Year 2020 “ปีใหม่สดใส ศูนย์วิทยาศาสตร์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.19 น. – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันสักการะศาลพระพรหม วิทยภูมิ ศาลตา-ยาย และได้ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล อีกทั้งในงานยังมีการมอบรางวัลการประกวด 5 ส Green Office ศูนย์วิทยาศาสตร์ และการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเสริมสุขภาพความเป็นสุภาพชน คนดีสวนดุสิต […]

การสาธิตการประกอบอาหารออสเตรเลีย โดยเชฟจากสถาบัน Tafe Queensland

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสาธิตการประกอบอาหารออสเตรเลีย โดยได้รับเกียรติจาก Chef Jane Zoller และ Culinary Student Jessica Bingham จากสถาบัน Tafe Queensland ในเมนู Carpaccio of Kangaroo Rump , Arancini with Bush Tomato Chulney , Crousiade with Salad Nicoise , Microwave Honey Sponge, Goal’s Cheese Ice Cream, Macadamia Crumb and Rum Syrup ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องสาธิตและบรรยาย อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 19 รูป และสักการะหลวงปู่ชัยมงคล เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมรับฟังสัมโมทนียกถาให้พรปีใหม่ โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1-2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 มกราคม 2563

1 93 94 95 96 97 99