News Update

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “สารพันเมนูขนมไทย”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “สารพันเมนู ขนมไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราตรี เมฆวิลัย อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการทำขนมไทย ในเมนูดาราทอง ขนมชั้นจากสีธรรมชาติ และข้าวเหนียวแดง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบขนมไทย เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00-18.10 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams  

โรงเรียนการเรือน จัดประชุม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2566

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(36)/2566 สรุปประเด็นสำคัญจาก ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(32)/2556 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(26)/2566 รายงานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม 2566 เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนมกราคม 2566 รายงานการดำเนินการ จัดอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 Plus รายงานผลการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ติดตามผลและรายงานสรุปภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ พิจารณาการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน การขออนุญาตช่วยปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00-17.00 […]

โรงเรียนการเรือนจัดประชุมร่วมกับ บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย จํากัด เพื่อหารือการดำเนินการเรื่อง Diney Culinary Tranining Program

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือการดำเนินการเรื่อง Disney Culinary Training Program โดยมี คุณโรจนพร ไตรศิลป์ ผู้แทนจากบริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการส่งนักศึกษา/ศิษย์เก่า เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติงานจริง ณ บริษัท เดอะวอลท์ ดิสนีย์ รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสกลนคร และบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและบุคคลในท้องถิ่น

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนานักศึกษาและบุคคลในท้องถิ่น โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมอบรมสาธิตและฝึกปฏิบัติเมนูอาหารไทยและขนม โดยมีอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และอาจารย์วิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์ สาธิตอาหารไทย เมนูผัดกะเพรา และแกงเขียวหวาน และอาจารย์ธีราพร นิลรัตน์ สาธิตขนมไทย เมนูลูกชุบ โดยใช้กลิ่น ส้ม ลำไย มะม่วง มะขาม ทุเรียน ซึ่งมีนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมครัวสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ ผลิตอาหาร ครัวสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก การเยี่ยมชมในครั้งนี้มี หัวหน้าโครงการฝึกอบรม และทีมนักการอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน เข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย จัดประกวดแข่งขัน รายการ Mini Master Chef สร้างสรรค์เมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์ Future Food

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย จัดประกวดแข่งขันรายการ Mini Master Chef สร้างสรรค์เมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์ Future Food โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญเลิศ อ่องไพบูลย์ อุปนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคนไทย (TFA) อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือนฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือนฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากเชฟสมศักดิ์ รารองคำ (นายกสมาคมเชฟประเทศไทย) เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์ (กรรมการสมาคมเชฟประเทศไทย) คุณบุญเลิศ อ่องไพบูลย์ (อุปนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย (TFA)) คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ (ฟู้ดสไตลิสท์และนักปั้นแบรนด์อาหาร) ร้อยโท พันธ์รบ ราชพงศา (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ITD) เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในรายการดังกล่าว รวมทั้งยังได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยมีทีมนักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 10 ทีม แข่งขันปรุงอาหาร 3 จาน โดยใช้วัตถุดิบหลักที่ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ […]

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำมาตรฐาน การอบรมอาชีพด้านอาหารและโภชนาการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำมาตรฐานการอบรมอาชีพด้านอาหารและโภชนาการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมี อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และบุคลากรสังกัดศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      

บุคลากรโรงเรียนการเรือนและบุคลากรด้านอาหารของมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 PLUS

บุคลากรโรงเรียนการเรือนและบุคลากรด้านอาหารของมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 (PLUS) ซึ่งจัดอบรมโดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ภัชราพร เปี่ยมชูชาติ (เชฟดิว) เป็นวิทยากรสาธิตการประกอบอาหาร และผู้อบรมฝึกปฏิบัติการอาหารยุโรป ในเมนู Beef Comsomme, Garlic Bread, Lamb Chops และ Ratatouille ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      

คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการจัดหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการจัดหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education ซึ่งภายในงานมีการอภิปราย ในเรื่อง ไขปัญหาการจัดการศึกษาตามแนวทาง Demand Driven Education โอกาสและความท้าทายในการจัดหลักสูตร CWIE และ EEC Model Type A และแนวทางการดำเนินงานโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A รวมถึงกิจกรรมแบ่งกลุ่มสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเทียนกิ่ง ชั้น 3 โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี […]

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมงาน HWP Smart Student Open-House 2023

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมงาน HWP Smart Student Open-House 2023 ภายใต้โครงการ Culinary School Open House “จิ๋ว แต่ แจ๋ว” TCAS66 กิจกรรม Open House TCAS66 ร่วมกับโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยมีอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน แนะนำหลักสูตรให้กับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษากับโรงเรียนการเรือน ภายในงานมีกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการแต่งหน้าเค้กด้วยน้ำตาลไอซิ่ง และกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับรางวัล ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี      

1 13 14 15 16 17 52