News Update

คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

สาขาวิชาต่าง ๆ ในสังกัดโรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา รหัส 64

โรงเรียนการเรือนกำหนดให้สาขาวิชาในสังกัดโรงเรียนการเรือน ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา รหัส 64 ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในทุกวันพฤหัสบดี โดยกิจกรรมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมแนะนำในด้านของงานวิชาการ กิจกรรมพบที่ปรึกษา กิจกรรมรุ่นพี่พบปะรุ่นน้อง เพื่อเป็นการสร้างความผูกพัน และเป็นการดูแลนักศึกษาในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 กิจกรรมถูกจัดขึ้นในรูปแบบ Online ทั้งหมด

โรงเรียนการเรือนพบ และพูดคุย Online กับนักศึกษา รหัส 63

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ธิติมา แก้วมณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน พบและพูดคุยกับนักศึกษา รหัส 63 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ผ่านระบบ Online ด้วย Microsoft Teams ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยสอบถามสุขภาพและความเป็นอยู่ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On site โดยภาพรวมนักศึกษามีสุขภาพดีทุกคน และมีความพร้อมที่จะเรียนทั้ง 2 รูปแบบในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษา รหัส 60

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “นักศึกษารหัส 60” ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่าน Microsoft Teams โดยมีอาจารย์และนักศึกษารหัส 60 เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน ภายในงานนี้ คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรูปแบบคลิปวีดีโอ ได้รับเกียรติจาก คุณธามม์ ประวัติตรี เจ้าของร้านปลาร้าเด้อ และร้าน padthai มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “How to ไปทำงานต่างประเทศ” รวมทั้งมีคลิปวีดีโอจากรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วร่วมถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ และคำแนะนำที่ดีหลังจบการศึกษาให้กับน้อง ๆ ในการก้าวเข้าสู่การทำงานในยุคปัจจุบัน ปิดท้ายด้วยการเล่าความประทับใจตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษารหัส 60 ทั้งนี้ดำเนินกิจกรรมโดย อาจารย์ปิยวรรณ อยู่ดี อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน และนางสาววรณัณ […]

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota (ผู้สมัครระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564) ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยมีประธานหลักสูตร และคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ โดยสาขาวิชาที่ดำเนินการสัมภาษณ์มีทั้งสิ้นจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ Hall 2 ชั้น 2 และห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต […]

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota (ผู้สมัครระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึง 20 เมษายน 2564) ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยมี ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ โดยดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร) การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประชุมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วันที่ 19 เมษายน 2564

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมในรูปแบบ Online ผ่าน Microsoft Teams ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้อง Online Learning room 04 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 4/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 4/2564 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(14)/2564 การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาบุคลากร และรายงานความก้าวหน้าการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนการเรือนได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ทั้งนี้โรงเรียนการเรือนได้พาคณะครู และนักเรียนเข้าชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านอาหาร พร้อมทั้งได้แนะนำการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

โรงเรียนการเรือน สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการห่อ รัด มัด ร้อย ผูก

คณาจารย์ โรงเรียนการเรือน ร่วมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้อาหารไทยด้วยเทคนิคการห่อ รัด มัด ร้อย ผูก โดยได้รับเกียรติจากห้างหุ้นส่วนจำกัด สปาร์กิ้งเฮด โปรดักชั่น ที่ได้รับมอบหมายจากโทรทัศน์รัฐสภา ให้เป็นผู้ผลิตรายการ “คิดถึงสเน่ห์ไทย” รายการสารคดีสั้น 3 นาที นำเสนอเรื่องราวความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาไทย เพื่อเผยแพร่และสืบสานให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก สำหรับโรงเรียนการเรือน ได้นำเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เมฆวิลัย สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการห่อ เมนู“ขนมสอดไส้” อาจารย์จารุณี วิเทศ สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการรัด เมนู“ต้มจืดลูกรอก” อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการมัด เมนู “ข้าวต้มผัด/ข้าวต้มมัด” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการร้อย เมนู “ทอดมัน” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการผูก เมนู “ถุงทอง” เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ล้านนาอารีย์บรรยากาศการถ่ายทำเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน […]

1 13 14 15 16 17 27