Month: July 2020

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนการเรือน รายงานผลการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education รายงานผลการจัดทำสื่อการเรียนการสอนรายวิชาด้านอาหารตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ pre 12 เดือน) รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งนี้จัดประชุม ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา

โรงเรียนการเรือน มสด. เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน คณาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนการเรือนเข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.20 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

ประชุมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ) การพัฒนาหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based Education

โรงเรียนการเรือนจัดประชุมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ) การพัฒนาหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based Education โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรืองเป็นประธานการประชุม  โดยมี อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 22 ก.ค. 63 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านโปรแกรม MS-Teams

การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนการเรือนได้สรุปองค์ความรู้สำคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ – ด้านวิชาการ (เรื่อง การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based Education) – ด้านวิจัย (เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยให้ตอบโจทย์ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (งบ ววน. ปี 2564)) – ด้านสายสนับสนุน (เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารด้านล่างค่ะ

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564

โดยมีผู้ทรงวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม – ชัยนาถ  รองศาสตรจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ สาขามนุษยวิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ executive chef โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ คุณธเนศ เรืองเดช ร้าน made my day studio (ร้านดอกไม้) คุณวราภรณ์ ชัยโตษะ petterner เสื้อผ้าสตรี บริษัท หงส์พิสุทธิ์ และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3