Month: August 2020

การแข่งขันแบตคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

การแข่งขันแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (DSAT) มีนักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้ – นายสมพล วิบูลย์ศิริกุล นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ – นางสาว นภาพร ฐิติกุล นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน ระดับโรงเรียน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน ระดับโรงเรียน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมภ์ อาจารย์ ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัยคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนการเรือน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับการตรวจประกันในครั้งนี้  

1 2 3