Month: November 2020

โครงการเตรียมพร้อมเป็นนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เชฟพรีเมียม รุ่นที่ 2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการเตรียมพร้อมเป็นนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เชฟพรีเมียม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารึก ศรีอรุณ อบรมการทำพิซซ่า และพาสต้า อบรมหลักการเขียนแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) โดย อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์อิทธินันท์ วงษ์ฟัก อบรมการจัดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร และหลักการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การอบรมเบเกอรี่ โดยคณะอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้โอวาทในงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

Exclusive Open House เตรียมน้องให้พร้อมลุย TCAS’64 ครั้งที่ 4

สวนดุสิตจัดให้..Exclusive Open House เตรียมน้องให้พร้อมลุย TCAS’64 ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำแนวทางและการวางแผนให้คำปรึกษา การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีคณาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือนและนักศึกษาร่วมเสวนา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรและการประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อจบการศึกษา การเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียน ทดลองทำอาหารและเครื่องดื่มเมนูง่ายๆ รวมถึงการเตรียมตัวการสมัครกับระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ ณ Service Center ,Dusit Bristro และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. คว้ารางวัลรองจากการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020

นางสาวบุญสิตา เจริญพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020 การรังสรรค์เมนูจากวัตุถดิบบังคับ จากผลิตภัณฑ์นมและชีสแคลิฟอร์เนีย จัดโดย คณะกรรมการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นมแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Milk Advisory Board) ร่วมกับ สำนักงานทูตเกษตร สถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

นักศึกษา IT นำเสนอโปรเจคเกี่ยวกับศูนย์อาหารดุสิตนฤมล

นักศึกษา และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เพื่อนำเสนอโปรเจคที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำเกี่ยวกับศูนย์อาหารดุสิตนฤมล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน

1 2 3