Month: December 2020

ประชุมสำนักงานบุคลากรโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนธันวาคม 2563

ประชุมบุคลากรสำนักงานโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนธันวาคม 2563 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-14.30 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน

โครงการเตรียมความพร้อม ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในกิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารให้กับอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและรุ่นน้อง (รหัส 63-61)

ประชุมหารือการจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

Mr.Sievert Larsson ประธานมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน (Create Your Future Foundation) พร้อมคุณชนิกา เหมะพรรณ์ รองประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมหารือกับโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และคณาจารย์จากหลักสูตรในสังกัดเข้าร่วม หัวข้อที่หารือในครั้งนี้คือ การจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถติดตามสถานะของนักศึกษาที่ได้รับทุน รวมทั้งเก็บข้อมูลประวัติผลการเรียน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา การพูดคุยในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Online learning room 04 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3 4