Month: July 2021

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายของนักศึกษา

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (นักศึกษากลุ่มที่ 2 และ 3) โดยมีหัวข้อในการจัดกิจกรรมดังนี้ “การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา” โดย ผศ.ชุติมา จักรจรัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นอกจากนี้มีการแนะนำ “กองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” และแนะนำ “การแต่งกายของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน” โดย ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โรงเรียนการเรือน โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ อยู่ดี อาจารย์จากสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย นางสาวประภาภรณ์ ทองโรย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นพิธีกร ซึ่งจัดกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่าน Microsoft Teams

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ด้านภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจากคุณสัญทัต ส่องแสงจันทร์ (ครูตั้น) ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา โดยมีอาจารย์สุนิทรา ชัยภัย อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน และนางสาวประภาภรณ์ ทองโรย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นพิธีกร ซึ่งจัดกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่าน Microsoft Teams

1 2