Month: August 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2564

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักศึกษา ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้ รวมถึงแนะนำข้อมูลที่สำคัญให้กับนักศึกษา เช่น แนะนำการจัดการเรียนการสอน โดย อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำกิจกรรมนักศึกษา โดย ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดย อาจารย์สุนิทรา ชัยภัย ความสำคัญของบัตรนักศึกษา สวัสดิการและสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ แนะนำทุนการศึกษา โดย อาจารย์ปิยวรรณ อยู่ดี กิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง สร้างแรงบันดาลใจดีดี โดย นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ (ศิษย์เก่า) และการบรรยายหัวข้อ “การปรับตัวและปรับใจระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยุคโควิด 19 เพื่อสามารถใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างสนุกและมีความสุข” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)  

1 2