Month: September 2021

คณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9/2564 โดยมีวาระที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ รายละเอียดจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(19)/2564 เรื่องการพิจารณาอนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องกำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทย และอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน รายละเอียดจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4(55)/2564 คณะครุศาสตร์ ขอให้โรงเรียนการเรือนเปิดวิชาเลือกรายวิชาแกะสลัก การตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลัง (สายสอน/สายสนับสนุน) กำหนดแนวทางการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 การแต่งกายและมารยาทของอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา รหัส 64 ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง สรุปโครงการปันสุขสู่นักศึกษา โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ได้แก่ ม.นวมินทราธิราช ม.เชียงใหม่ และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แผนรับนักศึกษา TCAS65 การจัดทำข้อมูลหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ และการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน 1/2564 การประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา […]

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำ มคอ. 3

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำ มคอ. 3 ในรายวิชาปรุงความสุข โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานใน การประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจี พงศธรวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และผู้บริหาร คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น.

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันครีเอทเมนูอาหารไทยจากซอสโคชูจังเกาหลี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐา บางแสง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ชั้นปีที่ปี 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันครีเอทเมนูอาหารไทยจากซอสโคชูจังเกาหลี ด้วยเมนู “ยำทวาย” ใช้ซอสโคชูจังผสมน้ำยำทวาย เพื่อเป็นเมนูสำหรับคนรักสุขภาพ โดยได้รับรางวัลเป็น เครื่องกรองน้ำ มูลค่า 30,000 บาท การแข่งขันในครั้งนี้ มี อ.นันทพร รุจิขจร เป็นที่ปรึกษา

อยู่บ้านก็พบหมอได้ แอปพลิเคชั่นใหม่จากวชิรพยาบาล

ถึงอยู่บ้านก็พบหมอได้ ดาวโหลดแอปพลิเคชั่นใหม่จากวชิรพยาบาล VAJIRA@HOME แอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้นัดหมายพบแพทย์ได้เร็วขึ้น ลดการเดินทาง ลดความแออัด และลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด รวมทั้งเข้าถึงบริการแพทย์ได้รวดเร็ว ติดตามผลการรักษาก่อนและหลังผ่าตัด การสอนการทำกายภาพบำบัด นัดหมายแพทย์พร้อมรับคำปรึกษา และการวินิจฉัยโรค รักษาเสมือนอยู่โรงพยาบาล สามารถดาวโหลดได้ที่ IOS https://apps.apple.com/th/app/vajira-home/id1571858961 Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.planrn&hl=en_US&gl=US

1 2