Month: November 2021

คณบดีโรงเรียนการเรือนให้คำปรึกษา การดำเนินการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ให้คำปรึกษาการดำเนินการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) แก่สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โดยเป็นที่ปรึกษาการจัดทำรูปแบบและรายละเอียดห้องปฏิบัติการทางด้านอาหาร ให้มีระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอาหารที่ได้มาตรฐาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คณบดีโรงเรียนการเรือนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ เพื่อแสดงความขอบคุณเนื่องในโอกาสที่ได้ดำเนินการออกแบบงานปรับปรุงห้องเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร คหกรรมศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 1 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ประชุมหารือการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมหารือการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ คุณอนรรฆพร ชนะความ HR Shared Service Manager และคณะ ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา เพื่อวางแผนการจัดโครงการและกิจกรรมให้กับนักศึกษา และวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษาเข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวมาข้างต้นจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 – 18.30 น.

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร จัดกิจรรม “Art of Cocktail “

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจากคุณณัฐวุฒิ จีระเสถียรกุล ตำแหน่ง BI & Brand development Manager – Monin เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 หัวข้อ “Art of Cocktail ” ในรายวิชาเครื่องดื่ม รหัสวิชา 5072346 ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับผสมเครื่องดื่ม Spirit and Liquor เทคนิคการผสมเครื่องดื่ม ประเภทเครื่องดื่ม Cocktail และการจัดเสิร์ฟ โดยจัดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่าน Microsoft Teams โดยมีอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี เป็นผู้ดำเนินรายการ

โรงเรียนการเรือน และศูนย์อาหารดุสิตนฤมล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน รับใบประกาศเกียรติคุณ จากการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) โดย ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนมอบ ซึ่งโรงเรียนการเรือน และศูนย์อาหารดุสิตนฤมล ได้ดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนการเรือน ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจก 42 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และศูนย์อาหารดุสิตนฤมล ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจก 26 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ม.สวนดุสิตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท MINGALAR ALLIANCE

ม.สวนดุสิตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท MINGALAR ALLIANCE ประเทศเมียนมาร์เปิดอบรม“หลักสูตรอาหารไทยสำหรับชาวต่างชาติ” ในประเทศเมียนมาร์ http://www.dusit.ac.th/2021/931140.html

1 2 3