Month: November 2021

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ธิติมา แก้วมณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันรายการ “TIPAROS CHALLENGE 2021 RISING STAR CHEF : SECRET OF SAUCE” ภายใต้ชื่อทีม “อย่าบอกแม่นะ” ประกอบด้วย นายบวรนันท์ ประเสริฐสันธิ์ นายธนาธิป อินทร์สวัสดิ์ และนายต้นหนาว จันทร์พรม โดยมีอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี และอาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 11/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 11/2564 โดยมีวาระที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ สรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(21)/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(12)/2564 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6(57)/2564 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 แผนอัตรากำลังสายผู้สอนระยะ 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงาน สายสนับสนุน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568) คุณสมบัติมาตรฐานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ สรุปโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก นโยบายของโรงเรียนการเรือนด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านวิจัย และด้านธุรกิจวิชาการและงานเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางด้านอาหาร การจัดสรรพื้นที่ห้องสำนักงานหลักสูตร แนวทางการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติงานโรงเรียนการเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูลจำนวนนักศึกษา โรงเรียนการเรือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 […]

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหาร TIPAROS CHALLENGE 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันการปรุงอาหาร “TIPAROS CHALLENGE 2021 RISING STAR STAR CHEF : SECRET OF SAUCE”

KM พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บริการห้อง SDU Online learning Room

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัด KM พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บริการห้อง SDU Online learning Room โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐานิช วงศ์เมือง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) เป็นวิทยากร ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง Online Learning Room 04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3