Month: December 2021

สวัสดีและอวยพรปีใหม่ ส่งต่อความสุขต้อนรับปีใหม่ ครอบครัวโรงเรียนการเรือน ครอบครัวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สวัสดีและอวยพรปีใหม่ ส่งต่อความสุขต้อนรับปีใหม่ ครอบครัวโรงเรียนการเรือน ครอบครัวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต                  

กิจกรรมจับฉลากมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมจับฉลากมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณบดีมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับทีมที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน รวมทั้งปรึกษาหารือเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการภายนอก ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64)” ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา

โรงเรียนการเรือน “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64)” ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา จำนวน 20 ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาละ 20,000 บ. ตลอดจนจบการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 13/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 13/2564 โดยมีวาระที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การพิจารณาการขอลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของบุคลากร การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง และการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน รอบที่ 1 การประชุมจัดรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

ประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา เพื่อวางแผนการจัดโครงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การจัดการอบรม 19 โครงการ ของโรงเรียนการเรือน การติดตามรายชื่อตัวแทนนักศึกษาเพื่อดำเนินงานในฝ่ายกิจการนักศึกษา โครงการที่จะมีการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 คือ โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มีจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านการพัฒนาสื่อ Social Online กิจกรรมที่ 2 Dance at Home ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมริเริ่ม สร้างสรรค์ ปันสุขสู่นักศึกษาโรงเรียนการเรือน และพิจารณาผู้แทนนักศึกษา จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus group) กับสภามหาวิทยาลัย การประชุมดังกล่าวมีคณะกรรมการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมประชุม การประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในวันที่ 24 […]

กิจกรรมคณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้บริหาร พบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน พบนักศึกษาโรงเรียนการเรือน สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย เพื่อพบพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Onsite และ Hybrid การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของนักศึกษา รวมถึงชี้แจงข้อมูลแนวทางในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน และมหาวิทยาลัย กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น.

1 2 3