Month: January 2022

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรโรงเรียนการเรือน “ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดข้อตกลงร่วมกัน”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรโรงเรียนการเรือน “ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดข้อตกลงร่วมกัน” มี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ สรุปข้อมูลจากที่ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” การดำเนินงานตามพันธกิจของโรงเรียนการเรือน ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งานและกำหนดข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams  

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีประธานที่ปรึกษาคณบดี ประธานหลักสูตรและคณาจารย์จากทุกหลักสูตร ทั้งที่จัดการเรียนที่กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาตรัง และลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และขอขอบคุณคณบดีโรงเรียนการเรือน ที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง 503-504 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านการพัฒนาสื่อ Social Online

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านการพัฒนาสื่อ Social Online เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาสามารถสร้างสื่อออนไลน์จากแอพพลิเคชั่นสำหรับการนำเสนองานและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโรงเรียนการเรือน ด้วย Application TikTok โดยมีหัวข้อการจัดอบรม ได้แก่ กว่าจะถึงติ๊กตอก 14.7 ล้านวิว ทำคลิป ยังไงให้ปัง ฉบับใครก็ทำได้ การตัดต่อคลิปเพื่อให้ได้ 3 ล้านวิว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า อาจารย์อิทธิพล อเนกธนทรัพย์ และนางสาวนภสร มังคะลา อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2565

โรงเรียนการเรือนประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2565 และคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวาระสำคัญในเรื่องรายงานความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมริเริ่ม สร้างสรรค์ ปันสุขสู่นักศึกษา พิจารณาโครงการการเฝ้าระวังควบคุมสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม ในรูปแบบ Onsite และพิจารณาแนวทางการดูแลและติดตามนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ระหว่างการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ การประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 12.00 – 13.00 น.

โรงเรียนการเรือน จัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

โดยมีประธานหลักสูตรและคณาจารย์จากทุกหลักสูตร ทั้งที่จัดการเรียนที่กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาตรัง และลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และขอขอบคุณคณบดีโรงเรียนการเรือน ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

1 2 3