Month: January 2022

โรงเรียนการเรือน จัดประชุม คณะกรรมการโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1 /2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ นโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2564 การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา ความร่วมมือทางด้านวิชาการ รายงานการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 รายงานความคืบหน้าโครงการริเริ่ม สร้างสรรค์ ปันสุขสู่นักศึกษาโรงเรียนการเรือน รายงานจำนวนนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน และรายงานการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา รหัส 61 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม “ชาร์ตพลังบวก ปรับแนวคิด ฝ่าวิกฤติการฝึกงาน”

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ชาร์ตพลังบวก ปรับแนวคิด ฝ่าวิกฤติการฝึกงาน” กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่าน Microsoft Teams โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม 226 คน

1 2 3