Month: May 2022

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดประชุมขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น.

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 รายวิชา

นักศึกษารหัส 65 ที่รายงานตัวและชำระเงินแล้ว สามารรถลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ 3 รายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษากันนะคะ โดยน้องๆ สามารถสอบถามข้อมูลรายวิชาและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานหลักสูตร/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด

ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตราฐานผลการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตราฐานผลการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของทุกหลักสูตรให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษารหัส 65 เพื่อให้อาจารย์ฝ่ายวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาใช้เป็น แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการให้ข้อมูลรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอนและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษารหัส 65 ทั้งนี้ จะเปิดภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น.  

ประธานที่ปรึกษาคณบดี โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวด “กระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี”

อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด “กระเช้าสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี” ในโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “สืบสานงานศิลป์ สู่นวัตกรรมชุมชน” จัดขึ้นโดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสมาคมคหเศรษฐาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยภายในงานมีเครือข่ายสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี และมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน จัดกระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถีเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัลจากสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ บางคล้า ธารา ริเวียร่า รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 2