Month: May 2022

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดประชุมขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น.

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 รายวิชา

นักศึกษารหัส 65 ที่รายงานตัวและชำระเงินแล้ว สามารรถลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ 3 รายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษากันนะคะ โดยน้องๆ สามารถสอบถามข้อมูลรายวิชาและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานหลักสูตร/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด

ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตราฐานผลการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตราฐานผลการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของทุกหลักสูตรให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษารหัส 65 เพื่อให้อาจารย์ฝ่ายวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาใช้เป็น แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการให้ข้อมูลรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอนและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษารหัส 65 ทั้งนี้ จะเปิดภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น.  

ประธานที่ปรึกษาคณบดี โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวด “กระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี”

อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด “กระเช้าสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี” ในโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “สืบสานงานศิลป์ สู่นวัตกรรมชุมชน” จัดขึ้นโดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสมาคมคหเศรษฐาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยภายในงานมีเครือข่ายสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี และมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน จัดกระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถีเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัลจากสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ บางคล้า ธารา ริเวียร่า รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษารหัส 61 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวและแนวคิดการทำงานใน Food World ” โดย คุณชณา วสุวัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด พร้อมทั้งร่วมรับชมวีดิทัศน์ “เรื่องเล่าจากรุ่นพี่” ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตจริงของนักเรียนเชฟ” โดย คุณศุภรา กิตติอุดม Celeb Chef Thailand 2019 และ “เสริมจิตใจให้เข้มแข็งในการทำงาน” โดย ผศ.ดร.อัมพร ศรีประเสิรฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – […]

1 2