Month: May 2022

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษารหัส 61 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวและแนวคิดการทำงานใน Food World ” โดย คุณชณา วสุวัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด พร้อมทั้งร่วมรับชมวีดิทัศน์ “เรื่องเล่าจากรุ่นพี่” ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตจริงของนักเรียนเชฟ” โดย คุณศุภรา กิตติอุดม Celeb Chef Thailand 2019 และ “เสริมจิตใจให้เข้มแข็งในการทำงาน” โดย ผศ.ดร.อัมพร ศรีประเสิรฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – […]

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม มีนักศึกษาโรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ทักษะและเข้าใจหลักการปฐมพยาบาล สามารถเลือกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทำงานหรือการใช้ชีวิต สามารถให้ความช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ กิจกรรมจัดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกายวิภาค ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ว่าที่ร้อยตรีพุฒิโชติ ทองมอญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) และคณาจารย์โรงเรียนการเรือนประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่ม การประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น.

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ) โดยมีวาระพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น.

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ เพื่อจัดอบรมให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30-13.00 น.

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 6/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 6/2565 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(27)/2565 วันที่ 29 เมษายน 2565 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(17)/2565 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4(62)/2565 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เสนอต่ออธิการบดีฯ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น ประจำเดือนเมษายน 2565 การดำเนินงานด้านวิชาการ การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา หลักสูตรอบรมออนไลน์ รายงานผลการดำเนินงานและติดตามด้านการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานและติดตามบทความลงวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.

1 2