Month: June 2022

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การสร้างระบบและวางระบบร้านอาหาร”

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร การวางระบบมาตรฐานและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณธามม์ ประวัติตรี Managing Director, Wow Thai Food Holding ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การสร้างระบบและวางระบบร้านอาหาร” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ทางด้านการจัดการระบบร้านอาหารได้ในอนาคต โดยมีบุคลากรด้านอาหาร นักศึกษาโรงเรียนการเรือน และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร “การวางระบบมาตรฐานและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร”

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร “การวางระบบมาตรฐานและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร” ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน และ รศ. ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกล่าวเปิดงานต้อนรับ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณธามม์ ประวัติตรี Managing Director, Wow Thai Food Holding ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การจัดการธุรกิจอาหารและการทำแผนธุรกิจ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ทักษะทางวิชาชีพด้านการปฏิบัติการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำความรู้และทักษะทางวิชาชีพไปต่อยอดในการทำงานในอนาคต โดยมีบุคลากรด้านอาหาร นักศึกษาโรงเรียนการเรือน และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน […]

อบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง เรียนรู้เทคนิค อาหารนานาชาติ

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง เรียนรู้เทคนิค อาหารนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทพร รุจิขจร อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง หอยแมลงภู่ผัดครีมซอส ซีซาร์สลัด และซี่โครงหมูอบซอสผัดไทย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหารนานาชาติ ตั้งแต่เทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการปรุงประกอบอาหาร โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 21 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

รายการแข่งขัน HANSIK CONTEST 2022 IN THAILAND ในหัวข้อโจทย์ Love&Healthy K-Food 2022

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับนายอัครพล กำโชคพานิช และนางสาวนภัสสร จันทสุข นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัล 1st RUNNER-UP พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รายการแข่งขัน HANSIK CONTEST 2022 IN THAILAND ในหัวข้อโจทย์ Love&Healthy K-Food 2022 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย, กระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบทแห่งประเทศเกาหลี (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs) และ Korean Food Promotion Institute ณ สถาบันค้นคว้าและวิจัยอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ (บางเขน) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

โรงเรียนการเรือน ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (พิเศษ)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (พิเศษ) เพื่อชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ และพิจารณากลั่นกรองสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 (1 มกราคม 2565-30 มิถุนายน 2565) พิจารณาบุคลากรสายวิชาการ ขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และพิจารณาจ้างลูกจ้างที่สิ้นสุดเวลาตามสัญญาจ้าง ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่ม

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ธนิกานต์ นับวันดี อ.ปิยวรรณ อยู่ดี และ อ.กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการผลิตเครื่องดื่มม็อกเทลด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรส์ และการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น และเรื่องเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่มม็อกเทลและการบริการ ขอขอบคุณโครงการศูนย์ปฏิบัติการอาหารแปรรูป ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับบันทึกภาพและวิดีโอเพื่อจัดทำสื่อการอบรมโดยมี อ. ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข และ อ. ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง ดูแลและควบคุมการดำเนินงาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 5403 5303 อาคารแววเที่ยงธรรม และโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง อาหารไทยเลิศรส

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง อาหารไทยเลิศรส โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารุณี วิเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง สำรับขนมจีน 4 ภาค แกงเขียวหวาน และพะแนงหมู การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร ตั้งแต่เทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการปรุงประกอบอาหาร โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 21 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมินพื้นที่จากสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมินพื้นที่จากสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

คณบดีโรงเรียนการเรือนตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือในการเป็นที่ปรึกษาการจัดการห้องปฏิบัติการทางด้านอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือในการเป็นที่ปรึกษาการจัดการห้องปฏิบัติการทางด้านอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

1 2 3