Month: April 2023

หลักสูตรอบรม “ขนมไทยหลากสีสัน”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “ขนมไทยหลากสีสัน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดุษฎี ทรัพย์บัว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารในเมนู ขนมบัวลอย วุ้นกรอบ และขนมชั้นจากสีธรรมชาติ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัสดุ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียม และเคล็ดลับในการประกอบอาหาร เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบในเรื่องสำคัญ คือ เรื่องสรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓๘)/๒๕๖๖ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๓๔)/๒๕๖๖ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๒๘)/๒๕๖๖ รายงานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระเสนอเพื่อพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ พิจารณาการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรับทราบแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบในเรื่องสำคัญ คือ เรื่องสรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓๘)/๒๕๖๖ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๓๔)/๒๕๖๖ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๒๘)/๒๕๖๖ รายงานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระเสนอเพื่อพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ พิจารณาการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรับทราบแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานประชุมเพื่อจัดสอบสัมภาษณ์ มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร และคณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทั้งที่จัดการเรียนที่กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษา ตรัง และศูนย์การศึกษา ลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารในห้องปฏิบัติการทางอาหาร

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารในห้องปฏิบัติการทางอาหาร . จัดทำโดย : 1. นางสาวธนัฎฐา อ่อนน้อม 2. นางสาวอาอีเซาะ แซมา 3. นายพศวีร์ ไทรงาม 4. นายธีรธารณ์ พันธ์คำ 5. นางสาวนัฏจวา ยีหะ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง . โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งเสริมให้นักศึกษามีความตระหนักรู้ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจัดการขยะ และมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นนิสัยโดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่สนใจ การสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม และข้อมูลใกล้ตัว

โรงเรียนการเรือน เผยแพร่ผลงานด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ ในงาน ครบรอบ 12 ปี โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ ในงาน ครบรอบ 12 ปี โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน นายพลพล อุปโคตร นายปัญจพล เจริญสุภาพร และนางสาวสุดารัตน์ เพชรสี่หมื่น นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมจัดแสดงผลงานด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ อาทิเช่น งานแกะสลักผักและผลไม้ ขนมไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และโฮมเบเกอรี่ จัดขึ้นเมื่อในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

การใช้วัตถุดิบเหลือทิ้งนำมาดับกลิ่นในห้องน้ำภายในตัวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

การใช้วัตถุดิบเหลือทิ้งนำมาดับกลิ่นในห้องน้ำภายในตัวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี . จัดทำโดย : 1. นางสาวพรหมพร พราหมณโชติ 2. นางสาวอรสา แสงโชติ 3. นายชินวัตร รัตนพรมงคล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี . โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งเสริมให้นักศึกษามีความตระหนักรู้ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจัดการขยะ และมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นนิสัยโดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่สนใจ การสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม และข้อมูลใกล้ตัว

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “รวมเรื่องราวอาหารแปรรูป”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “รวมเรื่องราวอาหารแปรรูป” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารในเมนู น้ำพริกเผากุ้ง การผลิตเนยสด การผลิตเต้าหู้ปลา การทำขิงดอง และการทำนำ้จิ้มสุกี้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหาร เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หารือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร้าน JUMBO Seafood

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หารือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรูปแบบสหกิจศึกษา ร่วมกับ ร้าน JUMBO Seafood โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน หารือกับ คุณมาลิดา ชินสุภัคกุล กรรมการบริหาร ร้าน JUMBO Seafood ซึ่งจัดขึ้นเมื่อในวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สมัครเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมเรียนรู้การทำงานของมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) ในการปรุงอาหารจากวัตถุดิบส่วนเกิน เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนคลองเตย โดยวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้มาจากหน่วยงานต่าง ๆ นำมาส่งต่อโครงการครัวรักษ์อาหาร เพื่อเป็นการลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจากอาหาร ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ มูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร