Month: December 2020

Happy New Year 2021: ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนการเรือน

Happy New Year 2021 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเขียนคำอวยพรส่งความสุข ไปถึงทุก ๆ ท่าน ผ่าน ส.ค.ส. ขอให้ปี 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ นำพาแต่สิ่งดี ๆ มาให้ท่าน ทั้งความสุขสันต์ ความรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสำเร็จ และความสงบสุขตลอดทั้งปีครับ

คำอวยพรปีใหม่ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน

สวัสดีปีใหม่ 2564 คำอวยพรของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอให้ปี 2564 เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขไปตลอดทั้งปีนะครับ

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 12/2563

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 12/2563 โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio และรอบที่ 2 Quota การพิจารณาตรวจสอบและสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานความก้าวหน้าการจัดทำวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

อบรมเชิงปฏิบัติการ ปรุงอาหารคลีน ด้วยตนเอง

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ร่วมกับสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย และบริษัท เจ.ที.ที จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรุงอาหารคลีนด้วยตนเองให้กับผู้พิการทางสายตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมสามารถปรุงอาหารด้วยตนเองได้ มีสุขภาพที่ดีขึ้น และลดค่าใช้จ่ายจากการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดโครงการ และ อ.จารุณี วิเทศ อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 18 คน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 10102 อาคาร 10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563    

1 2 3 4