Month: May 2021

คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

สาขาวิชาต่าง ๆ ในสังกัดโรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา รหัส 64

โรงเรียนการเรือนกำหนดให้สาขาวิชาในสังกัดโรงเรียนการเรือน ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา รหัส 64 ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในทุกวันพฤหัสบดี โดยกิจกรรมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมแนะนำในด้านของงานวิชาการ กิจกรรมพบที่ปรึกษา กิจกรรมรุ่นพี่พบปะรุ่นน้อง เพื่อเป็นการสร้างความผูกพัน และเป็นการดูแลนักศึกษาในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 กิจกรรมถูกจัดขึ้นในรูปแบบ Online ทั้งหมด

1 2