Month: April 2022

โครงการ “จัก ร้อย สอย ผสาน รสชาติไทย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “จัก ร้อย สอย ผสาน รสชาติไทย” โดยมีกิจกรรมดังนี้ การทำอาหารสำหรับครอบครัวและเด็ก การจัดเย็บตะเข็บมือสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน และการร้อยมาลัยชำร่วย โดยมีคณาจารย์ฯ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรม SDU Researcher Club คลับอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม SDU Researcher Club คลับอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติในหัวข้อ “ทิศทางนวัตกรรมและวัฒนธรรมทางอาหารและการพัฒนางานวิจัย สไตล์สวนดุสิต” โดยมี ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เป็นผู้ดำเนินงาน ในภาคเช้าได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธาน โดยมี คุณสุธีรา อาจเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช./ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมืองนวัตกรรมอาหาร บรรยายในเรื่อง “ทิศทางนวัตกรรมอาหารแนวโน้มการวิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร และการพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยายในเรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน (จุดเน้นงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร)” โดยมี อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี เป็นผู้ดำเนินรายการ ในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน โดยมี อาจารย์ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย บรรยายในเรื่อง […]

การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management) วันที่ 26 เมษายน 2565

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชา “การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management)” บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากรายวิชา Cost control และ Entrepreneur of food business มาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตและบริการอาหารจากสถานการณ์จริง ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง Home Cafe’ ที่อนุเคราะห์พื้นที่จัดบริการ และโรงแรมสวนดุสิตเพลส สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบริการ ตลอดจนหน่วยงานด้านอาคารสถานที่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับบริการ (ตรวจ ATK) โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานและให้คำปรึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ Home Café มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (รอบพิเศษ)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (รอบพิเศษ) โดยมีวาระที่สำคัญ คือ พิจารณาขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อชุดเชฟ เสื้อกาวน์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส 64 ซึ่งจัดประชุม ณ ห้อง SDU Online Learning Room 03 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น.

โรงเรียนการเรือน จัด KM การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา

โรงเรียนการเรือน จัด KM การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการจัดทำความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย 7 แห่ง และสถานประกอบการภายนอก 11 แห่ง โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ ดังนี้ บทบาทและความสำคัญของอาจารย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษากับบุคลากรจากสถานประกอบการ โดย อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา โดย อาจารย์ ดร.วีระ พุ่มเกิด ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร กลไกและเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา โดย ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และการจัดทำเล่มคู่มือสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา โดย อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโภชนาการฯ ชะลอวัย และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างโรงเรียนการเรือนร่วมกับสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการภายนอก โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา […]

โรงเรียนการเรือนเรือน จัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการ กับงานคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการกับงานคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม ถ่ายทอดความรู้ในด้านการจัดดอกไม้ในรูปแบบปราณีตศิลป์และแบบสากล กิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 22 เมษายน 2565

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน จำนวน 45 ทีม ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน “เชฟสร้างสุข” เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ Online

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณ ศูนย์การศึกษาลำปาง และศูนย์การศึกษาตรัง จำนวน 45 ทีม ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน “เชฟสร้างสุข” เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ Online เพื่อรับฟังหลักเกณฑ์การแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน และกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง Packaging Trends และ Global Customer Trends in Food Busines ที่ทีมงานผู้จัดได้จัดขึ้น ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่าง บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ 7-eleven การประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ในวันที่ 20 เมษายน 2565

การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management) วันที่ 19 เมษายน 2565

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชา “การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management)” บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากรายวิชา Cost control และ Entrepreneur of food business มาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตและบริการอาหารจากสถานการณ์จริง ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง Home Cafe’ ที่อนุเคราะห์พื้นที่จัดบริการ และโรงแรมสวนดุสิตเพลส สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบริการ ตลอดจนหน่วยงานด้านอาคารสถานที่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับบริการ (ตรวจ ATK) โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานและให้คำปรึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ณ Home Café มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1 2 3