โรงเรียนการเรือน จัด KM การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา

โรงเรียนการเรือน จัด KM การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการจัดทำความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย 7 แห่ง และสถานประกอบการภายนอก 11 แห่ง โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ ดังนี้ บทบาทและความสำคัญของอาจารย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษากับบุคลากรจากสถานประกอบการ โดย อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา โดย อาจารย์ ดร.วีระ พุ่มเกิด ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร กลไกและเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา โดย ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และการจัดทำเล่มคู่มือสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา โดย อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโภชนาการฯ ชะลอวัย และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างโรงเรียนการเรือนร่วมกับสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการภายนอก โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.00-11.45 น.