Month: September 2022

หลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง ว่าด้วยเรื่องของ “แกง”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง ว่าด้วยเรื่องของ “แกง” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง แกงฮังเลพื้นเมือง หมูสามชั้น พะแนงสันคอหมูนุ่ม และแกงเขียวหวานหมูกับโรตีหนานุ่ม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร ตั้งแต่เทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการปรุงประกอบอาหาร โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 17.00-18.15 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams  

โรงเรียนการเรือน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 6 แห่ง และสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 10 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ ผู้บริหารจากสถานประกอบการรวมจำนวน 16 แห่ง โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และผู้แทนจากสถานประกอบการร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลง รวมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้แทนจากสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย และ ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ผู้แทนจากสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย กล่าวถึงความสำคัญและคุณค่าของการจัดทำความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษาร่วมกัน การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โรงเรียนการเรือนและสถานประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตรอบด้าน รวมทั้งสนับสนุนการรับนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งพิธีดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00-09.50 น. ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ […]

คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์เกษียณอายุราชการ

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณ และมอบของที่ระลึก ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรมาลย์ บุญธรรม เนื่องจากท่านอาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือนจัดประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินการจัดหา ซ่อมแซม ปรับปรุง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนการเรือน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินการจัดหา ซ่อมแซม ปรับปรุง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนการเรือน เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ ด้านกายภาพ ด้านเคมี ด้านจุลชีววิทยา และด้านการทดสอบประสาทสัมผัส มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ความพร้อม เพียงพอ และทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาและบุคลากร จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 9.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุม E-Learning Co-Working Space ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือนจัดประชุมปรึกษาหารือ การใช้ห้องปฏิบัติการอาหารของรายวิชาปรุงความสุข

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการใช้ห้องปฏิบัติการอาหารของรายวิชาปรุงความสุข (รหัสวิชา 2006112) ที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาหาร โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดี โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี พงศธรวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคหกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

หลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “หมู” ทำอะไรก็อร่อย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “หมู” ทำอะไรก็อร่อย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ การ บริการ เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง ขาหมูพะโล้สไล์จีนกับหมั่นโถวเนื้อนุ่ม แกงมัสมั่นแก้มหมูรสเด็ด และหมูกรอบมือโปร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร ตั้งแต่เทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการปรุงประกอบอาหาร โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams  

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสุดยอดเชฟ “Thailand’s 26th International Culinary Cup (TICC) 2022”

นายพสธร จิรสินพงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันสุดยอดเชฟ “Thailand’s 26th International Culinary Cup (TICC) 2022” ครั้งที่ 26 ประเภทการแข่งขัน C1 การแข่งขันทำอาหารจากวัตถุดิบจากทะเลแบบฟรีสไตล์ จาก เจ แอนด์ พี จัสโก เมื่อ 22 กันยายน 2565 โดยมีอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน เป็นที่ปรึกษาในการฝึกซ้อม

ประกวดแข่งขันการทำอาหารออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ ตรานกพิราบ ลง Tiktok/ Reel IG

ขอเชิญชวนนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประกวดแข่งขันการทำอาหารออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ ตรานกพิราบ ลง Tiktok/ Reel IG ————————————————————– เวทีการประกวดครั้งนี้ สำหรับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ทุกระดับชั้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยมีรายละเอียดกติกา ดังนี้ 1. ใช้ผลิตภัณฑ์ ผักกาดดองเปรี้ยวคัดพิเศษ ใจผัก – หั่นชิ้น ตรานกพิราบ หรือ ผักกาดดองเค็มสูตรลดโซเดียม เป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนู 2. ต้องมีชื่อสินค้าและจุดขาย คือ หมักด้วยกระบวนการธรรมชาติ 3. ใส่ #ตรานกพิราบ เพื่อยืนยันในการเข้าแข่งขันและตรวจสอบการประกาศผล 4. คลิปวีดีโอ จะเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด 5. โพสลิงค์คลิป บนเฟสบุ๊คของ Nokpirabbrand เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 20 ตุลาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ————————————————————- […]

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2565 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(31)/2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(21)/2565 วันที่ 7 กันยายน 2565 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 นโยบายการดำเนินงานด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายภาระงานรุ่น 1 พิจารณาการคัดเลือกผู้แทนจากคณะ/โรงเรียน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสภาวิชาการ พิจารณาการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา และด้านความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ซึ่งจัดประชุม ณ ห้อง Online Learning Room 05 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00-16.00 […]

1 2