หลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง ว่าด้วยเรื่องของ “แกง”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง ว่าด้วยเรื่องของ “แกง” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง แกงฮังเลพื้นเมือง หมูสามชั้น พะแนงสันคอหมูนุ่ม และแกงเขียวหวานหมูกับโรตีหนานุ่ม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร ตั้งแต่เทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการปรุงประกอบอาหาร โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 17.00-18.15 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams