Month: November 2022

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม Open House TCAS66

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม Open House TCAS66 ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนการเรือนที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2566 มีอาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของโรงเรียนการเรือน และจัดกิจกรรมร่วมสนุกให้กับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อกับโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

คณบดีโรงเรียนการเรือน จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการงานครัวและร้านอาหาร

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการงานครัวและร้านอาหาร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 1 และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การออกแบบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 60 ปี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน จัดประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การออกแบบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 60 ปี ร่วมกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  

คณบดีโรงเรียนการเรือน ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ภายใต้ “หลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารระดับสูง” การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านระบบการศึกษา การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและบริหารจัดการที่ดี ทัศนศึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ทัศนศึกษาด้านเทคโนโลยีและทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2565 ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและจัดการเรียนสอน พร้อมทั้งมอบชุดมีด ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ธุรกิจงานครัว พร้อมทั้งมอบชุดมีดให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 2 ศูนย์การศึกษา ตรัง เมื่อระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

1 2 3 4