โรงเรียนการเรือน จัดประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การออกแบบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 60 ปี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน จัดประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การออกแบบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 60 ปี ร่วมกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom