การเรือน

บุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลในงาน​ Philippine​ Culinary​ Cup​ 2019

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เมื่อวันที่ 7-10​ สิงหาคม 2562 บุคลากร และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ​ Philippine​ Culinary​ Cup​ 2019​ โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้ ได้แก่ – อ.ปัญจมา​ ประภา​พัน​ธ​ศักดิ์​ 1​ ทองแดง​ รายการ​ Creative​ U.S.​Potato​ – นายณรงฤทธิ์​ แซ่ขอ​ 3​ เหรียญ​เงินรายการ​ U.S.​ poultry, Chinese​ Appetizer, U.S.​ Pork​ 1​ เหรียญ​ทองแดง​ รายการ​ U.S.​ Beef

นศ.หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยเชฟในงานผู้นำอาเซียน ASEAN summit

นศ.หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 60 คน เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยเชฟ ปฏิบัติหน้าที่ในงานประชุมผู้นำอาเซียน ASEAN summit ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนการเรือนร่วมเปิดบ้านในงาน “SUAN DUSIT Open House”

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โรงเรียนการเรือน ร่วมเปิดบ้านในงาน “SUAN DUSIT Open House” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปี 2563 -2566 และเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ ครูแนะแนว นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารักตะกนิษฐ โดยมี ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัดกิจกรรม สำหรับโรงเรียนการเรือน จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ และจัดให้นักเรียนร่วมเล่นเกมส์เกี่ยวกับแต่ละสาขา มีน้อง ๆ นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลกันเป็นจำนวนมาก

ประชุมบุคลากรประจำโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนเป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และชี้แจงเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน ณ ห้อง HALL 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9/2562

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9/2562 มีวาระที่สำคัญเรื่องนโยบายและการดำเนินงานด้านบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 ระดับโรงเรียนการเรือน ผลการสำรวจความต้องการของหลักสูตรในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน รวมทั้งการวางแผนจัดงาน Suan Dusit Open House 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน วันที่ 17 กันยายน 2562

โรงเรียนการเรือนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ชาว ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโรงเรียนการเรือนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ชาว ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของโรงเรียนการเรือน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างความสามัคคี ความพร้อม การรู้จักความเสียสละ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน รวมถึงการมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะต่อคณาจารย์ ตลอดจนการร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม โรงเรียนการเรือน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะเกิดผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ในด้านวิชาการ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง Hall 2-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561

โรงเรียนการเรือนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนการเรือน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน โดยมี – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ อาจารย์ประจำคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต – อาจารย์ ดร.วันดี สิริธนา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต – อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นทีมคณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปเตรียมพร้อมในการดำเนินงานในปีการศึกษาถัดไป

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน จำนวน 59 คน

โรงเรียนการเรือน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเอมอรปทุมมา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในปีนี้โรงเรียนการเรือน และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมี ผศ.ดร. กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ ผศ.ดร.ณัชนก มีประถม รองคณบดีโรงเรียนการเรือน คณาจารย์และนักศึกษาจากกรุงเทพฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางและตรัง เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับ Mr. Sievert Larsson และคณะจากมูลนิธิ Create Your Future ในภาคการศึกษานี้มีผู้รับทุนจำนวน 59 คน รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,180,000 บาท มีการแสดงต้อนรับโดยนักศึกษาที่ได้รับทุน Mr. Sievert Larsson มอบทุนการศึกษาพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และร่วมปลูกต้นกล้าทุเรียนเพื่อเป็นที่ระลึก […]

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของเขตบางพลัด และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเขตบางพลัด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเขตบางพลัด เพื่อขยายการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจให้แก่เยาวชนในพื้นที่เขตบางพลัด โดยสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในเขตพื้นที่ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามแนวคิด“ปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ” อาทิ กิจกรรมการเต้น COVER กิจกรรมการร้องเพลง กิจกรรมการแสดง กิจกรรมอบรมการเป็นพิธีกร กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม กิจกรรมฝึกอาชีพพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  สช.และกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 17 โรงเรียน ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากโรงเรียนการเรือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และอาคารสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

1 2 3