การเรือน

พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ Mr. Sievert Larsson

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ Mr. Sievert Larsson และพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมูลนิธิ Create Your Future โดยมี ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและแสดงความยินดี กับ Mr.Sievert Larsson ผู้ก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาในนามทุน “เอมอร ปทุมมา” เพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณเอมอร ปทุมมา ผู้มีความชำนาญในการทำอาหาร ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ในการนี้ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมูลนิธิ Create Your Future โดยมี Mr. Sievert Larsson : Founder มูลนิธิ Create Your Future (CYF) […]

พาปี 1 ทัวร์สถานประกอบการใน มสด.

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และลำปาง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โฮมเบเกอรี่ และโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) เพื่อให้นักศึกษารู้จักหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นอัตลักษณ์อาหารที่สำคัญๆ ในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษารุ่นพี่เป็นผู้นำนักศึกษารุ่นน้องเข้าเยี่ยมชมสถานที่ที่กล่าวมาเบื้องต้น เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำนักศึกษาใหม่ให้รู้จักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น แนะนำให้รู้จักการแต่งการที่ถูกต้องในแต่ละแบบฟอร์ม แนะนำอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา โดยมีอาจารย์ของแต่ละหลักสูตร รุ่นพี่ เข้าร่วมกิจกรรม และจัดขึ้น ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยกิจกรมเตรียมความพร้อมฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตัว การปรับทัศนคติในการทำงาน และแนวการเขียน resume ในปัจจุบันโดยอาจารย์ของแต่ละหลักสูตร รุ่นพี่ กิจกรรมจัด ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3