สวนดุสิต

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนพระราชทาน “คหวัฒนา” ประจำปี พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยะ นันทะเส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนพระราชทาน “คหวัฒนา” ประจำปี พ.ศ.2562 ในงานสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 “นวัตวิถี วิถีภูมิปัญญา วิถีคหกรรมศาสตร์ยั่วยืน” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน ASEAN-ROK Korean food contest

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริศรา ละเวลี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน ASEAN-ROK Korean food contest ณ Korean food cultural center, Seoul, S. Korea ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ซึ่ง Korean food promotion institute (KFPI)เป็นผู้จัดการแข่งขัน การแข่งขันในครั้งนี้มีอาจารย์นันทพร รุจิขจร เป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด.คว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019 รอบชิงชนะแชมป์ประเทศไทย (รุ่นเยาวชน) ได้แก่ นางสาวสุพิชญา ชื่นตา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และนายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ในงานแม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 : HoReCa#14 ภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี […]

นักศึกษาศูนย์นตรัง มสด.คว้ารางวัลชมเชย

นายราเชนทร์ หลีแจ้ และ นางสาววินิตตา พาสกล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชมเชย เมนูอาหาร Asian จากการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019  ในงานแม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 : HoReCa#14 ภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มสด. คว้ารางวัลชมเชย

นายศุภวิชย์ โต๊ะจงมล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019 รอบชิงชนะแชมป์ประเทศไทย (รุ่นเยาวชน) ในงานแม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 : HoReCa#14 ภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

มสด. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม (UNIVERSITY OF SOCIALS SCIENCES AND HUMANITIES VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY : USSH) และ มหาวิทยาลัยเครือข่าย (BARIA VUNGTAU UNIVERSITY : BVU) ในการประชุมหารือโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสร้างหลักสูตรระยะสั้นด้านธุรกิจการท่องเที่ยว และด้านอาหาร ซึ่งมหาวิทยาลัย USSH และ มหาวิทยาลัย BVU ได้มาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ อีกทั้งได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์นาเฮียไช้ และห้องปฏิบัติการอาหาร GMP ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรีอีกด้วย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมจัดทำความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีและโท หลักสูตร 4+1 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ พิมพ์พา ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตรภาวะผู้ประกอบการแบะนวัตกรรม และ ดร.สุเทพ นิ่มสาย ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการและกลยุทธ์ และรักษาการประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหาร ในการดำเนินการจัดทำความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีและโท หลักสูตร 4+1 ปี และความร่วมมืออื่นๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ ระหว่างโรงเรียนการเรือน กับ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น ณ ห้องประชุมโฮมคาเฟ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ Potatoes USA Young Chef Cooking Competition

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ Potatoes USA Young Chef Cooking Competition ณ โรงเรียนศิลปะการอาหารและผู้ประกอบการคูลิเนอร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายชื่อดังต่อไปนี้ นายก้องภพ กัณหานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร นางสาวทักษิณา แซ่อึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ นาย พิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการกำหนดและการประกอบอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มสด.คว้า 2 รางวัลการประกวดกระทง ณ วัดไร่ขิงฯ จ.นครปฐม

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประกวดกระทง เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสวยงาม ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร พรยุพรรณ. พรสุขสวัสดิ์ ให้คำปรึกษาและพาทีมนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดดังนี้ นายปิยะ นันทะเส นายเจริญชัย เจียสำราญ นายอนุชา แสงจันทร์ นายมัททิว ยั่งยืนเกษมสุข นายวรานนท์ คำเเหวน นางสาวรัชนีกร เเนะนำ นางสาวธันวา จันทร์ดวงเดิม นางสาวเกษรา บุญมาก และนางสาวเรืองลัดดา พาลี

1 2 3