ประชุมการดำเนินงานความร่วมมือด้านวิชาการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมความร่วมมือด้านวิชาการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนการเรือน และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมหารือการดำเนินงานในด้านวิชาการ ซึ่งมีสาระสำคัญในเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องบาร์และเครื่องดื่ม ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.