โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ณัฐธิดา กิจเนตร อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง อาจารย์ ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ และอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการปรับแนวคิดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แนะนำการแต่งกายและบุคลิกภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือน แนะนำแหล่งทุนการศึกษาและการลงทะเบียน ส่งเสริมนักศึกษาในเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อการตระหนักรู้ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตสไตล์คนสวนดุสิต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 350 คน กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 20 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต