หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน

ประกาศโรงเรียนการเรือน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ โดยสรุปกำหนดการที่สำคัญ ดังนี้
1. ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 65 รับสมัคร/เสนอชื่อ บุคคลากร โดยส่งรายชื่อตามแบบเสนอชื่อมาได้ที่สำนักงานฯ
2. วันที่ 8 สิงหาคม 65 ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
3. วันที่ 9 สิงหาคม 65 เวลา 9.00-10.30 ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการทุกท่านประชุม เพิ่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ออนไลน์ผ่าน MST

ดาวโหลดเพื่ออ่านข้อมูล ลิงค์ด้านล่าง

๑. ประกาศ รกร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ กา