วันนี้ วันพระ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

วันนี้วันพระ
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
” การให้อภัย ไม่อาจเปลี่ยนแปลงอดีตได้
แต่การให้อภัยนั้น อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ “
– ท่านพุทธทาสภิกขุ –