โรงเรียนการเรือน ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2565

โรงเรียนการเรือน ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวแสดงความยินดี และมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้กับผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตาจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มอบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนการเรือน ที่ได้รับรางวัลการจัดอันดับ Google Scholar Profiles สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เป็นผู้แทนคณะเข้ารับรางวัล ซึ่งพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต