ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมีวาระที่สำคัญ คือ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑(๓๔)/๒๕๖๕ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๓๑)/๒๕๖๕ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๒๔)/๒๕๖๕ รายงานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสนอต่ออธิการบดีฯ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากการไปเสนองานวิจัยที่ประเทศไต้หวัน โครงการสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาหารยุโรป (PLUS) ๗๕ ชั่วโมง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีโรงเรียนการเรือน ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ๖๖ และแนวทางการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ๖๗ ติดตามผลงานของบุคลากรที่มอบหมายภาระงานรุ่น ๑ และรุ่น ๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียนการเรือนด้านต่าง ๆ พิจารณาการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และด้านวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย โดยจัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต