คณบดีโรงเรียนการเรือน ศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเนยแข็ง

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การจัดการโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเนยแข็ง พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ ศูนย์วิจัยฯ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในอนาคต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565