โรงเรียนการเรือนจัดประชุมคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การจัดทำแผนด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงานของโรงเรียนการเรือน โดยจัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams