ประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา 15/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา โดยมีวาระเรื่อง การเตรียมความพร้อมดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา และ โครงการ Mini Master Chef ประกวดแข่งขันสร้างสรรค์เมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์ Future Food โดยจัดประชุมในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน และ Online ผ่าน MS Teams