จัดอบรมหลักสูตรอาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “เบเกอรี่อร่อยสำหรับเด็ก ๆ”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “เบเกอรี่อร่อยสำหรับเด็ก ๆ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเบเกอรี่ในเมนู ขนมปังหมูหยอง เค้กกล้วยตาก เค้กส้มหน้านิ่ม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านเบเกอรี่ การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการทำเบเกอรี่ ตามหลักโภชนาการที่เหมาะสำหรับวัยเด็ก เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการทำเบเกอรี่ สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-18.20 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams