คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประชุมโครงการจ้างปรับปรุง และจ้างก่อสร้าง ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม โครงการจ้างปรับปรุงและจ้างก่อสร้าง ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีวาระที่สำคัญ คือ รายงานผลการสำรวจพื้นที่สำหรับติดตั้งโรงงานผลิตเนยแข็งและศูนย์การเรียนรู้ด้านการแปรรูปอาหาร ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด (CPE) โครงการจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง โครงการจ้างก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (E-Educational Skill Enhancement Center) โครงการจ้างปรับปรุง ห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภค โครงการจ้างก่อสร้างโครงการเกษตรสร้างมูลค่าตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า และโครงการจ้างปรับปรุงอาคารจันทร์เจริญ โดยมี คณบดีโรงเรียนการเรือน ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย และบริษัท CPE เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต