กิจกรรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันทางด้านอาหาร

อาจารย์จารึก ศรีอรุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันทางด้านอาหาร ในระดับชาติและนานาชาติ แก่อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง