คณบดีโรงเรียนการเรือน ประชุมหารือแนวทางจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และ ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมหารือแนวทางจัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 2 สถาบัน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช