คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2566

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนา สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน การสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัล CWIE ระดับชาติ ระหว่างปี พ.ศ.2564-2565 โครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2566 พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินสำหรับการบริการจัดการเครือข่ายฯ การจัดโครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 การจัดโครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และการเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14 พ.ศ.2567 ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี