โรงเรียนการเรือน ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม

และส่งเสริมทักษะการบริหารการจัดการเงินให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมทักษะการบริหารการจัดการเงินของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุโรจน์ โลจายะ ผู้จัดการสาขา ธนาคารออมสิน กล่าวต้อนรับบุคลากรและนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี วุฒิชัย เหล่าชำนาญวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค 3 หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชนธนาคารออมสิน บรรยายให้ความรู้ทางการบริหารจัดการเงิน การวางแผนทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต