โรงเรียนการเรือน จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าในการติดตาม การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา (รหัส 61-65)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม เรื่อง รายงาน ความก้าวหน้าในการติดตาม การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา (รหัส 61-65) โดยมี หัวหน้าสำนักงานโรงเรียนการเรือน ผู้ประสานงานหลักสูตรและคณะ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต