โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์สมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์ภาสกร ภาคอัด ลงนามเป็นพยาน และได้รับเกียรติจาก คุณไพศาล คงสถิตสถาพร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแนะแนวการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเชื่อมโยงต่อยอดการศึกษาจากมัธยมสู่ระดับอุดมศึกษา ภายหลังจากการลงนามฯ มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาหารและการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในรายวิชาอาหารยุโรป รวมถึงได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ นักการอาหาร (การอาหาร) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดบริการอาหารมื้อกลางวันในรูปแบบ Chef’s Table ให้กับคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรจากทั้ง 2 สถาบันการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต